{{{แจกฟรี}}}} แนวข้อสอบ กรมป่าไม้

 1. พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันใด
 • ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ค. ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔
 • ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๕                                   ง. ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๕

ตอบ   ข.  ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๕

มาตรา ๒ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๕เป็นต้นไป

 1. ข้อใดคือ “ไม้ไหลลอย”
 • บรรดาของที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติ
 • ไม้ที่ได้แปรรูปแล้วแต่ไม่หมายถึงไม้ที่ได้ทำเป็นเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นหรือประกอบ เข้ากับเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นแล้ว
 • ไม้ต้น ไม้ซุง ไม้ท่อน ไม้เสา ไม้เข็ม ไม้หลัก ไม้เหลี่ยม ไม้กระดาน ซึ่งเป็นไม้หวงห้าม ที่ได้ไหลลอยโดยปราศจากการควบคุม
 • ไม้สักและไม้อื่นทุกชนิด ที่เป็นต้น เป็นกอ เป็นเถา รวมตลอดถึงไม้ไผ่ทุกชนิด ปาล์ม หวาย ตลอดจนราก ปุ่ม ตอ เศษปลายและกิ่งของสิ่งนั้นๆไม่ว่าจะได้ถูกตัดตอนเลื่อยผ่าถากขุดหรือกระทำโดยประการอื่นใด

ตอบ   ค. ไม้ต้น ไม้ซุง ไม้ท่อน ไม้เสา ไม้เข็ม ไม้หลัก ไม้เหลี่ยม ไม้กระดาน ซึ่งเป็นไม้หวงห้าม ที่ได้ไหลลอยโดยปราศจากการควบคุม

 1. “ของป่า” หมายความว่าอย่างไร
 • บรรดาของที่คนทำตกหล่นอยู่ในป่า
 • บรรดาของที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติ
 • บรรดาของที่อยู่ในป่าที่คนสร้างไว้
 • ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน

ตอบ   ข. บรรดาของที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติ

 1. ข้อใด ไม่ใช่ ของป่า
 • รังนก ค. แร่
 • ยางไม้ ง. เป็นของป่าทุกข้อ

ตอบ  ง. เป็นของป่าทุกข้อ

“ของป่า” หมายความว่า บรรดาของที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติ คือ

ก. ไม้ รวมทั้งส่วนต่าง ๆ ของไม้ ถ่าน น้ำมันไม้ ยางไม้ ตลอดจน สิ่งอื่น ๆ ซึ่งเกิดจากไม้

ข. พืชต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเกิดจากพืชนั้น

ค. รังนก ครั่ง รวงผึ้ง น้ำผึ้ง มูลค้างคาว

 1. เงินค่าธรรมเนียมซึ่งผู้ทำไม้หรือเก็บหาของป่าจะต้องเสียตามความในพระราชบัญญัตินี้ คืออะไร
 • เงินภาษี ค. เงินได้
 • ค่าภาคหลวง ง. เงินภาคหลวง

ตอบ  ข.ค่าภาคหลวง

ค่าภาคหลวงหมายความว่าเงินค่าธรรมเนียมซึ่งผู้ทำไม้หรือเก็บหาของป่าจะต้องเสียตามความในพระราชบัญญัตินี้

 1. ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตทำไม้ที่ไม่มีรอยตราอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ประทับไว้เว้นแต่จะได้มีข้อความระบุอนุญาตไว้ในใบอนุญาต ถูกกล่าวไว้ในมาตราใด
 • มาตรา 10                                                            ค. มาตรา  12
 • มาตรา 8                                                               ง. มาตรา  16

ตอบ  ค. มาตรา  12

มาตรา๑๒ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตทำไม้ที่ไม่มีรอยตราอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ประทับไว้เว้นแต่จะได้มีข้อความระบุอนุญาตไว้ในใบอนุญาต

 1. กรณีผู้รับอนุญาตทำไม้ต้องเสียค่าภาคหลวงตามที่กำหนดไว้ ข้อใด ไม่ถูกต้อง
 • ต้องชำระค่าภาคหลวงล่วงหน้าท่อนหรือต้นละ 50 สตางค์เมื่อรับใบอนุญาต
 • ต้องชำระค่าภาคหลวงให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด 30 วันนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งจำนวนค่าภาคหลวงสำหรับไม้นั้นให้ทราบ
 • ต้องชำระค่าภาคหลวงให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด 60 วันนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งจำนวนค่าภาคหลวงสำหรับไม้นั้นให้ทราบ
 • ถ้าผู้รับอนุญาตไม่ชำระค่าภาคหลวงให้เสร็จสิ้น ภายในกำหนดเวลา ให้ไม้นั้นตกเป็นของแผ่นดิน

ตอบ   ค.ต้องชำระค่าภาคหลวงให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด 60 วันนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งจำนวนค่าภาคหลวงสำหรับไม้นั้นให้ทราบ

 

มาแล้วเปิดสอบแล้วกรมป่าไม้ รับบุคคลเข้าทำงาน  กว่า 22 ตำแหน่ง 197 อัตรา

***Add เป็นเพื่อนเราเพื่อรับข่าวสาร หรือรับข้อสอบเพิ่มเติม***

 

 

 

ไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40jjo8137v

หรือ @jjo8137v

โทร 0612384602