แนวข้อสอบ ธกส.

  1. Culture Shock หมายถึง

(1)  วัฒนธรรมที่น่าสะพึงกลัว

(2)  การยึดมั่นวัฒนธรรมที่ตรงข้ามกัน                 (3)  วัฒนธรรมที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว

(4)  สิ่งที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของวัฒนธรรม   (5)  การที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ได้

ตอบ  5

2.   การตัดสินใจของผู้บริหารภายใต้ความเสี่ยง คือ

(1)  การตัดสินใจที่มีการสูญเสียมากกว่า                        (2)  การตัดสินใจที่ไม่ค่อยมั่นใจ

(3)  การตัดสินใจบนความไม่แน่นอน                             (4)  การตัดสินใจอย่างบ้าบิ่น

(5)  การตัดสินใจโดยมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว

ตอบ  5

3.   รูปแบบของการบริหาร Behavioral Style คือ

(1)  การตัดสินใจที่มองผลระยาว

(2)  การตัดสินใจที่มองผลระยะสั้น

(3)  การตัดสินใจโดยมองพฤติกรรมของตนเองเป็นหลัก

(4)  การตัดสินใจโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

(5)  การตัดสินใจสภาวะการณ์ที่สามารถพยากรณ์ได้

ตอบ  4

4.   แผนใช้ประจำ (Standing Plan) คือ

(1)  แผนที่ใช้มาตั้งแต่เปิดกิจการ

(2)  แผนที่กำหนดและนำมาใช้หลายครั้ง                       (3)  แผนที่ใช้ได้ทุกเวลาและสถานการณ์

(4)  แผนที่กำหนดระยะในการใช้อย่างไม่แน่นอน (5)  แผนที่ใช้ต่อเนื่องและแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดเป็นปกติ

ตอบ  5

5.   ผลลัพธ์ในการวางแผนของกิจการที่กำหนดรายละเอียดที่ต้องการเรียกว่า

(1)  วัตถุประสงค์        (2)  จุดมุ่งหมาย              (3)  ภารกิจ

(4)  เป้าหมาย     (5)  จุดหมายปลายทาง

ตอบ  5

6.   Innovation (นวัตกรรม) คือ

(1)  การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ

(2)  การปฏิวัติรูปแบบการบริหารงานใหม่ ๆ        (3)  การนำความคิดสร้างสรรค์มาทำให้เป็นจริง

(4)  การคิดค้นหรือสร้างสรรค์แนวความคิดใหม่ ๆ    (5)  ถูกข้อ 1 และ 4

ตอบ  5

7.   ความเชื่อ ค่านิยม และรูปแบบพฤติกรรมร่วมของกลุ่มที่เห็นพ้องต้องกันและยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเรียกว่า
(1)  ระบบเศรษฐกิจ                            (2)  ระบบทางสังคม                                 (3)  วัฒนธรรม
(4)  คุณสมบัติของกลุ่ม                       (5)  รูปแบบประจำชาติ

ตอบ  3

8.   องค์การระบบปิด (Close Loop System Organization) คือ

(1)  องค์การที่ไม่เปิดรับสมาชิกจากบุคคลภายนอกโดยทั่วไป

(2)  องค์การที่มีหน่วยงานย่อยอยู่ในท้องถิ่นห่างไกล

(3)  องค์การที่ประกอบธุรกิจภายในและนอกประเทศ

(4)  องค์การที่ไม่ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมภายนอกและองค์การ

(5)  องค์การที่เปิดกว้างในการรับท้าความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก

ตอบ  4

9.   ความต้องการความรัก มีเพื่อน ของมนุษย์จัดว่าเป็นความต้องการที่เรียกว่า

(1)  Physiologocal Need

(2)  Safety Need                                   (3)  Social Need

(4)  Esteem Need                            (5)  Salf-actualization

ตอบ  3

10.  Robert Katz ได้กำหนดลักษณะทางการบริหารที่สำคัญของผู้บริหาร 3 กลุ่มด้วยกัน คือ

(1) การติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการดำเนินกลยุทธ์

(2)  การติดต่อสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ และกระบวนการทำงาน

(3)  มนุษยสัมพันธ์ การปฏิบัติงาน และความคิดรวบยอด

(4)  การปฏิบัติงาน การให้คำแนะนำ และกระบวนการทำงาน

(5)  การดำเนินกลยุทธ์ การให้คำแนะนำ และความคิดรวบยอด

รับแนวข้อสอบ เพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม

Add เป็นเพื่อนเราเพื่อรับข่าวสาร หรือรับข้อสอบเพิ่มเติม

 

 

 

ไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40jjo8137v

หรือ @jjo8137v

โทร 0612384602