แนวข้อสอบกรมธนารักษ์ปี 61 มีให้เลือกตามตำแหน่ง

ใหม่ แนวข้อสอบกรมธนารักษ์ ปี 61

ใหม่ เตรียมแนวข้อสอบกรมธนารักษ์ปี 61


จำหน่ายแนวข้อสอบหน่วยงานต่างๆ  มีให้เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

มีให้เลือกดังนี้

 

– แนวข้อสอบ กรมธนารักษ์61  แบบไฟล์ PDF ปรินท์อ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในวันที่แจ้งโอน)

-แบบหนังสือ+MP3 (1 เรื่อง) ส่งฟรีEMS ทางไปรษณีย์  ราคา 799 บาท

-ชุดติว ชุดMP3 +หนังสือ ครบเชต ราคา 1500 บาท!!!

– ชุดติว DVD + หนังสือ ราคา 2500 บาท (เจาะลึกจัดเต็ม เข้าใจง่าย)
สนใจสอบถามได้ที่

                                 

  LINE ID : @adt1688o                                                   โทร : 095-182-1879

มี 4 แบบให้เลือก

1.ไฟล์ PDF 399 บาท ส่งทางเมล์ ได้รับหลังจากการโอนเงิน 1-3 ซม 

2.หนังสือ แถม mp3 เสียง 1 เรื่อง ราคา 799บาท ส่ง EMS ได้รับ ภายใน 2- 3 วัน

3.หนังสือ พร้อม mp3 เสียงติวครอบคุมเนื้อหาเพิ่มเติมในหนังสือ ราคา 1,500 บาท

4.ชุดติว หนังสือ พร้อม DVD (MP3+VCD) ราคา 2,500

 

6128A01 แนวข้อสอบ สถาปนิก กรมธนารักษ์ ปี61

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
2 แนวข้อสอบกรมธนารักษ์
3 สรุปงานระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไข 2548
4 สรุปสาระสำคัญ+ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 สรุปข่าวเด่นความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
6 แนวข้อสอบคุณธรรมและจริยธรรม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 พระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ. 2543
9 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
10 การออกแบบสถาปัตยกรรม(ถาม-ตอบ)
11 แนวข้อสอบชุดงานสถาปัตยกรรม
12 แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม
13 แนวข้อสอบเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
14 แนวข้อสอบงานออกแบบและการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ สถาปนิก กรมธนารักษ์ ปี61

6128A02 แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ กรมธนารักษ์ ปี61

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
2 แนวข้อสอบกรมธนารักษ์
3 สรุปงานระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไข 2548
4 สรุปสาระสำคัญ+ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 สรุปข่าวเด่นความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
6 แนวข้อสอบคุณธรรมและจริยธรรม
7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
8 หลักการประชาสัมพันธ์
9 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประชาสัมพันธ์
10 ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักประชาสัมพันธ์
11 หลักการและทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร
12 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
13 แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ กรมธนารักษ์ ปี61

6128A03 แนวข้อสอบ นักวิชาการคลัง กรมธนารักษ์ ปี61

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
2 แนวข้อสอบกรมธนารักษ์
3 สรุปงานระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไข 2548
4 สรุปสาระสำคัญ+ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 สรุปข่าวเด่นความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
6 แนวข้อสอบคุณธรรมและจริยธรรม
7 สรุป พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
8 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
9 แนวข้อสอบระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ.2520 และที่แก้ไข
10 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
11 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551
12 การจัดทำงบการเงินและงบประมาณ
13 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
14 แนวข้อสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง
15 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง
16 แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 แนวข้อสอบ นักวิชาการคลัง กรมธนารักษ์ ปี61

6128A04 แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กรมธนารักษ์ ปี61

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
2 แนวข้อสอบกรมธนารักษ์
3 สรุปงานระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไข 2548
4 สรุปสาระสำคัญ+ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 สรุปข่าวเด่นความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
6 แนวข้อสอบคุณธรรมและจริยธรรม
7 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
8 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวดทรัพย์สินและนิติกรรมสัญญา
9 แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สปก.
10 สรุป + แนวข้อสอบ พรบ. ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
11 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กรมธนารักษ์
12 แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์และการจัดการสมัยใหม่
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กรมธนารักษ์ ปี61

6128A05 แนวข้อสอบ พนักงานนำชม กรมธนารักษ์ ปี61

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
2 แนวข้อสอบกรมธนารักษ์
3 สรุปงานระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไข 2548
4 สรุปสาระสำคัญ+ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 สรุปข่าวเด่นความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
6 แนวข้อสอบคุณธรรมและจริยธรรม
*** รวบรวมข้อมูล ***

6128A06 แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมธนารักษ์ ปี61

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
2 แนวข้อสอบกรมธนารักษ์
3 สรุปงานระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไข 2548
4 สรุปสาระสำคัญ+ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 สรุปข่าวเด่นความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
6 แนวข้อสอบคุณธรรมและจริยธรรม
7 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
8 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน
9 การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management
10 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
11 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
12 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
13 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ (Introduction of Statistical)
14 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมธนารักษ์ ปี61

6128A07 แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมธนารักษ์ ปี61

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
2 แนวข้อสอบกรมธนารักษ์
3 สรุปงานระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไข 2548
4 สรุปสาระสำคัญ+ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 สรุปข่าวเด่นความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
6 แนวข้อสอบคุณธรรมและจริยธรรม
7 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
8 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
9 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา
10 การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
11 ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ
12 ถาม-ตอบ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
13 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
14 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร
15 แนวข้อสอบงานพัสดุและงานสารบรรณ
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมธนารักษ์ ปี61

6128A08 แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมธนารักษ์ ปี61

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
2 แนวข้อสอบกรมธนารักษ์
3 สรุปงานระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไข 2548
4 สรุปสาระสำคัญ+ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 สรุปข่าวเด่นความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
6 แนวข้อสอบคุณธรรมและจริยธรรม
7 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551
8 หลักการบัญชีเบื้องต้น
9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชี
10 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
11 แนวข้อสอบเรื่องการเงิน
12 แนวข้อสอบการวิเคราะห์และจัดทำบัญชี
13 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมธนารักษ์ ปี61

6128A09 แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานดูเงิน กรมธนารักษ์ ปี61

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
2 แนวข้อสอบกรมธนารักษ์
3 สรุปงานระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไข 2548
4 สรุปสาระสำคัญ+ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 สรุปข่าวเด่นความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
6 แนวข้อสอบคุณธรรมและจริยธรรม
7 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551
8 พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491และแก้ไขเพิ่มเติม
10 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ชำรุดพ.ศ. 2548
11 ความรู้เกี่ยวเหรียญกษาปณ์ไทย
12 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
13 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ 150 ข้อ เฉลยล่ะเอียด
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานดูเงิน กรมธนารักษ์ ปี61

6128A10 แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมธนารักษ์ ปี61

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
2 แนวข้อสอบกรมธนารักษ์
3 สรุปงานระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไข 2548
4 สรุปสาระสำคัญ+ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 สรุปข่าวเด่นความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
6 แนวข้อสอบคุณธรรมและจริยธรรม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการขุดดินและถมที่ พ.ศ.2543
9 พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ.2522
10.กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
11 การเตรียมงานก่อสร้าง
12 การประมาณราคาก่อสร้าง
13 แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง
14 แนวข้อสอบนายช่างโยธา
MP3 – คอนกรีตและโครงสร้าง

แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมธนารักษ์ ปี61

6128A11 แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมธนารักษ์ ปี61

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
2 แนวข้อสอบกรมธนารักษ์
3 สรุปงานระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไข 2548
4 สรุปสาระสำคัญ+ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 สรุปข่าวเด่นความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
6 แนวข้อสอบคุณธรรมและจริยธรรม
7 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล
8 สรุป + แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโลหะวิทยา
9 ความรู้พื้นฐานด้านวัสดุวิศวกรรม
10 ความรู้เบื้องต้นเรื่องเทคนิคการเขียนแบบ
11 แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม
12 ถาม – ตอบ เครื่องมือวัดพื้นฐาน
13 แนวข้อสอบวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงสาขางานเครื่องมือกล
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมธนารักษ์ ปี61

6128A12 แนวข้อสอบ พนักงานสำรวจข้อมูล กรมธนารักษ์ ปี61

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
2 แนวข้อสอบกรมธนารักษ์
3 สรุปงานระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไข 2548
4 สรุปสาระสำคัญ+ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 สรุปข่าวเด่นความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
6 แนวข้อสอบคุณธรรมและจริยธรรม
7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ดิน
8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเอกสิทธิที่ดิน
9 ความรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิห้องชุดและสรุป พรบ.อาคารชุด
10 ความรู้ด้านแผนที่ การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
11 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
12 สรุป พรบ. ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
13 วิธีการประเมินค่าทรัพย์สิน
14 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมธนารักษ์
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ พนักงานสำรวจข้อมูล กรมธนารักษ์ ปี61

6128A13 แนวข้อสอบ พนักงานบริการ กรมธนารักษ์ ปี61

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
2 แนวข้อสอบกรมธนารักษ์
3 สรุปงานระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไข 2548
4 สรุปสาระสำคัญ+ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 สรุปข่าวเด่นความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
6 แนวข้อสอบคุณธรรมและจริยธรรม
7 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
8 ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ พ.ศ. 2551
9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการที่ดี +แนวข้อสอบ
10 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องการตอนรับ‏
11 แนวข้อสอบเรื่องการบริการ
12 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมธนารักษ์
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ พนักงานบริการ กรมธนารักษ์ ปี61