ใหม่ แนวข้อสอบกรมสุขภาพจิต ปี 61

ใหม่ แนวข้อสอบกรมสุขภาพจิต ปี 61

ใหม่ เตรียมแนวข้อสอบกรมสุขภาพจิตปี 61


จำหน่ายแนวข้อสอบหน่วยงานต่างๆ  มีให้เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

มีให้เลือกดังนี้

 

– แนวข้อสอบ กรมสุขภาพจิต61  แบบไฟล์ PDF ปรินท์อ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในวันที่แจ้งโอน)

-แบบหนังสือ+MP3 (1 เรื่อง) ส่งฟรีEMS ทางไปรษณีย์  ราคา 799 บาท

-ชุดติว ชุดMP3 +หนังสือ ครบเชต ราคา 1500 บาท!!!

– ชุดติว DVD + หนังสือ ราคา 2500 บาท (เจาะลึกจัดเต็ม เข้าใจง่าย)
สนใจสอบถามได้ที่

                                 

  LINE ID : @adt1688o                                                   โทร : 095-182-1879

มี 4 แบบให้เลือก

1.ไฟล์ PDF 399 บาท ส่งทางเมล์ ได้รับหลังจากการโอนเงิน 1-3 ซม 

2.หนังสือ แถม mp3 เสียง 1 เรื่อง ราคา 799บาท ส่ง EMS ได้รับ ภายใน 2- 3 วัน

3.หนังสือ พร้อม mp3 เสียงติวครอบคุมเนื้อหาเพิ่มเติมในหนังสือ ราคา 1,500 บาท

4.ชุดติว หนังสือ พร้อม DVD (MP3+VCD) ราคา 2,500

 

61117A01 แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมสุขภาพจิต ปี61
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
2 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ
6 ถาม -ตอบ ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ และการเขียนแบบ
7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
8 แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
9 ความรู้เรื่องไฟฟ้าสื่อสาร‏ Electrical Communication
10 ระบบการควบคุมอัตโนมัติ Automatic Control System 
11 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง Power Electronics
12 แนวข้อสอบหลักการเบื้องต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า
13 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
14 ถาม -ตอบ เรื่องการออกแบบระบบฐานข้อมูล
MP3 - ถาม-ตอบ หลักความปลอดภัยในการทำงาน
61117A02 แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสุขภาพจิต ปี61
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
2 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3 สรุป พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
5 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
6 สรุป + แนวข้อสอบหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ p3
7 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
8 สรุป + แนวข้อสอบระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
9 กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุและการจำหน่ายพัสดุ
10 ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ (Repaired)
11 แนวข้อสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP)
12 แนวข้อสอบงานพัสดุและสารบรรณ
13 แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
14 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ
MP3 - สรุประเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ
61117A03 แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมสุขภาพจิต ปี61
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
2 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ. พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
5 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
7 หลักการบัญชีเบื้องต้น
8 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
9 สรุปแนวข้อสอบหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
10 แนวข้อสอบ หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
11 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชุด 1
12 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชุด 2
MP3 - หลักการบัญชีเบื้องต้น
61117A04แนวข้อสอบ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมสุขภาพจิต ปี61
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
2 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544
5 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
6 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
7 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
8 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา
9 การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
10 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร 
11 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (office)
MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
61117A05 แนวข้อสอบ โภชนากรปฏิบัติงาน กรมสุขภาพจิต ปี61

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
2 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
4 ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ
5 การประเมินภาวะโภชนาการ
6 ถาม – ตอบ การดำเนินงานด้านโภชนาการ
7 ถาม – ตอบ คุณสมบัติและคุณภาพของอาหาร
8 ความปลอดภัยด้านอาหารต่อผู้บริโภค
9 แนวข้อสอบอาหารและโภชนาการ
10 แนวข้อสอบนักโภชนาการ
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – แนวข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

61117A06 แนวข้อสอบ นักโภชนาการปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ปี61
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
2 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
4 ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ
5 การประเมินภาวะโภชนาการ
6 ถาม – ตอบ การดำเนินงานด้านโภชนาการ
7 ถาม – ตอบ คุณสมบัติและคุณภาพของอาหาร
8 ความปลอดภัยด้านอาหารต่อผู้บริโภค
9 แนวข้อสอบความรู้ทางโภชนากร
10 แนวข้อสอบอาหารและโภชนาการ
11 แนวข้อสอบนักโภชนาการ
MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
61117A07 แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ปี61
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
2 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3 สรุป +ถาม -ตอบ พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556
4 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
6 ความรู้เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์
7 ความรู้เรื่องการจำแนกความรุนแรง
8 ความรู้เรื่องความเสมอภาคชายและหญิง
9 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม
10 แนวคิดการพัฒนาสังคม สวัสดิการสังคม และความมั่นคงขอมนุษย์
11 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ
12 แนวข้อสอบความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน
13 แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์
MP3 - ถาม-ตอบ ความรู้เรื่องสิทธิมนุษย์ชน
61117A08 แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ปี61
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
2 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
4 ความรู้ในงานสาธารณสุขชุมชน 
5 หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
6 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ 
7 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ 
8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาชีวอนามัย 
9 การดำเนินการ 5 ส 
10 ถาม – ตอบ สาธารณสุขชุมชน 
11 ถาม – ตอบ อนามัยสิ่งแวดล้อม 
12 ถาม -ตอบ ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ 
13 แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณะสุข ชุด 1 
14 แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข ชุด 2
MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
61117A09 แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ปี61
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
2 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3 สรุป พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
5 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
6 สรุป + แนวข้อสอบหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ p3
7 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
8 สรุป + แนวข้อสอบระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
9 กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุและการจำหน่ายพัสดุ
10 ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ (Repaired)
11 การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
12 ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง
13 แนวข้อสอบงานพัสดุและสารบรรณ
14 แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ 
MP3 - สรุประเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ

61117A10 แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ปี61
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
2 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ. พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
5 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
7 หลักการบัญชีเบื้องต้น
8 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
9 สรุปแนวข้อสอบหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
10 แนวข้อสอบ หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
11 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน
12 แนวข้อสอบการวิเคราะห์และจัดทำบัญชี
13 แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี
MP3 – หลักการบัญชีเบื้องต้น

61117A11 แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ปี61
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
2 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3 สรุป + แนวข้อสอบพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
4 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551
5 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
7 หลักการประชาสัมพันธ์
8 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประชาสัมพันธ์
9 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
10 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
11 หลักการและทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร
12 ความรู้เกี่ยวกับการจัดแสดงและนิทรรศการ
13 สื่อในการจัดนิทรรศการ
14 ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักประชาสัมพันธ์
MP3 – หลักการประชาสัมพันธ์

61117A12 แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ปี61
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
3 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
5 การบริหารทรัพยากรบุคคล
6 นโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
7 การวางแผนกำลังคน และการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
8 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
9 การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
10 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
11 แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
12 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
MP3 – การบริหารทรัพยากรบุคคล

61117A13 แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ปี61
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
3 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
5 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)
6 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข
7 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
9 การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ
10 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน
11 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
12 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
MP3 – แนวข้อสอบการบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ

61117A14 แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ปี61
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
3 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 สรุป พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
5 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ. พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม
6 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544
7 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
9 การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ
10 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน
11 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป
MP3 – แนวข้อสอบการบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ